فرض کنيد  ابزاری  ارزان قيمت برای انتشار مطلب در اختيار هر نويسنده  و يا صاحب قلمی باشد که بتواند با استفاده از آن عقايد، اخبار ، ديدگاهها و نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوعات مورد علاقه ، بدون محدوديت های مرسوم بيان نمايد.آيا شما علاقه مند به استفاده از چنين ابزاری می باشيد ؟ آيا تمايل به داشتن يک روزنامه شخصی داريد که در آن بتوانيد مطالب خود را در ارتباط با موضوعات مورد علاقه ،  بيان نمائيد؟ بشريت درطی چند سال گذشته قدم در دنيای جديدی گذاشته است  که بدون شک يکی از مهمترين دستاوردهای آن تحول و دگرگونی اساسی در ارتباط با نحوه  نشر اطلاعات است.